หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
1. วัตถุประสงค์ 1.1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 1.2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสารและเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2. เนื้อหา เนื้อหาครอบคลุมภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสารและภาษาอังกฤษที่ใช้ใน ระดับมัธยมศึกษา 3. กิจกรรมการเรียนการสอน 3.1. ผู้สอนนำเสนอกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 3.2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเป็นก   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรม , อังกฤษ, ภาษา
ระยะเวลา: วันอังคาร /พุธ /พฤหัสบดี /ศุกร์ เริ่มอบรมวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552 – 30 เมษายน 2552 เวลา 09.00 – 11.00 น. (เว้นวันนักขัตฤกษ์)
1. วัตถุประสงค์ 1.1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารขั้น พื้นฐานในหัวข้อต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น Greeting, Introducing, Requesting, Inviting, Apologizing etc. รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงาน (Presentation) 1.2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสารและเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงาน 2. เนื้อหา เนื้อหาครอบคลุม   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรม , อังกฤษ, ภาษา
ระยะเวลา: วันอังคาร /พุธ /พฤหัสบดี /ศุกร์ เริ่มอบรมวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552 – 30 เมษายน 2552 เวลา 09.00 – 11.00 น. (เว้นวันนักขัตฤกษ์)
1. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ ลดปัญหาในการใช้ภาษา และพัฒนาทักษะการฟัง และการพูดได้ถูกต้องมากขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เนื้อหา ครอบคลุมในเรื่องระบบเสียง การออกเสียงภาษาอังกฤษ การถ่ายทอดเสียง 3. กิจกรรมการเรียนการสอน 1. คำอธิบายของผู้สอน 2. การฝึกปฏิบัติการออกเสียง 3. ฝึกฟังเสียง อัดเสียงภาษาอังกฤษกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 4. การประเมิ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรม , อังกฤษ, ภาษา
ระยะเวลา: วันอังคาร /พุธ /พฤหัสบดี /ศุกร์ เริ่มอบรมวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552 – 30 เมษายน 2552 เวลา 09.00 – 11.00 น. (เว้นวันนักขัตฤกษ์)
1. วัตถุประสงค์ 1.1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะรูปแบบของข้อสอบ IELTS ส่วนต่าง ๆ อัน ได้แก่ Listening, Reading, Writing, and Speaking 1.2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะ ความสามารถในการวิเคราะห์หาคำตอบในการสอบ Listening, Reading, และสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการเขียนและการพูด 1.3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความแม่นยำในการทำข้อสอบและมีความเชื่อมั่น มีความพร้อมในการ สอบ IELTS 2. เนื้อหา รวบรวมจากตำราหลายเล่มที่เกี่ยวกับการสอบ IELTS 3. กิจกรรมการเรี   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรม , อังกฤษ, ภาษา
ระยะเวลา: เสาร์ที่ 4 เมษายน 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมภาษาศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป ภาคฤดูร้อน จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. การออกเสียงพูดภาษาอังกฤษ 2. การเขียนงานวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิณทิพย์ ทวยเจริญ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้อง ศศ.107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-2608, 0-2613-2   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรม , อังกฤษ, ภาษา
ระยะเวลา: 20 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 – 15.30 น
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1