หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องมีการ บริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะงานด้านบัญชี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย จึงจะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  หลักการบัญชี, บัญชีอสังหาริมทรัพย์, บัญชีรับเหมาก่อสร้าง, ภาษี, การเงิน, อบรม, สัมมนา, ก่อสร้าง, บริหารบัญชี, วางแผนภาษี,ภาษี
ระยะเวลา: 3 กรกฎาคม 2553 - 3 กรกฎาคม 2553
ผู้ประกอบกิจการบางส่วนอาจยังไม่ทราบว่า สภาพการจ้าง นั้นครอบคลุมถึงเรื่อง”ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน” ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และครอบคลุมถึงเรื่อง”ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับล้วนกล่าวถึง ค่าจ้างและสวัสดิการที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง ความรับผิดชอบของนายจ้างที่มีต่อ “สภาพการจ้าง” ดังกล่าว ต้องปฏิบัติอย่างไรและมีขอบเขตเพียงใด การจ้างเหมาค่าแรง มีองค์ประกอบที่เป็นทั้งสัญญาจ้างทำของและสัญญาจ้างแรงงาน จะบริหารจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , ภาษี ,ลูกจ้าง
ระยะเวลา: รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 21 เมษายน 2552 , 09.00-16.00 น.
สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับหนังสือ "คำอธิบายภาษีเงินได้ระหว่างประเทศและอนุสัญญาภาษีซ้อน" มูลค่า 700 บาท เขียนโดย อ.ธนภณ แก้วสถิตย์ ฟรี!!! ทืนที หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: 1. โครงสร้างของอนุสัญญาภาษีซ้อน 2. ความสัมพันธ์ของ "ถิ่นที่อยู๋" กับ "สถานประกอบการถาวร" 3. "สถานประกอบการถาวร" มีความสำคัญอย่างไร 4. 3 A ในการพิจารณาสถานประกอบการถาวร (PE) 5. ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อน 6. เทคนิคการอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน 7. สำนักงานตัวแทน กับสำนักงานสาข   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , อนุสัญญา ,ภาษี, ภาษีซ้อน
ระยะเวลา: ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552, 09.00-16.30 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1