หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมู่บ้านจัดสรร ที่ดินเปล่า และคอนโดมิเนียม สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ผู้พัฒนาโครงการ จะต้องดำเนินการขออนุญาตจัดสรรที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า หมู่บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียมกับกรมที่ดินก่อน ซึ่งต้องมีขบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตกันหลายขั้นตอน และบุคลากรหลายฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ทำให้การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินต้องล่าช้าออกไป ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบผังที่ดินไป หรือมีผลกระทบกับยอดขายโครงการ หรือแม้กระทั่งไม่สามารถที่จะออกใบอนุญาตจัดสรรได้ ทำให้อาจเกิดการเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อโครงการได้   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรม, สัมมนา, จัดสรรที่ดิน, ใบอนุญาต, บ้านจัดสรร, นิติบุคคล, บริหารงานคอนโดมิเนียม, อสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, พัฒนาโครงการ, หม
ระยะเวลา: 16/06/10
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องมีการ บริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะงานด้านบัญชี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย จึงจะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  หลักการบัญชี, บัญชีอสังหาริมทรัพย์, บัญชีรับเหมาก่อสร้าง, ภาษี, การเงิน, อบรม, สัมมนา, ก่อสร้าง, บริหารบัญชี, วางแผนภาษี,ภาษี
ระยะเวลา: 3 กรกฎาคม 2553 - 3 กรกฎาคม 2553
สินค้าคงคลัง เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การผลิตหรือการขายเป็นไปได้อย่างราบรื่น สินค้าคงคลังที่มากเกินไปเป็นปัญหาทั้งต้นทุนการเก็บรักษาสูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมยหรือสูญหายและทำให้สูญเสียโอกาสในการนำเงินไปหาประโยชน์ด้านอื่นๆ ตรงข้ามสินค้าคงคลังน้อยไปก็ประสบปัญหาสินค้าขาดแคลน(Stock out) สูญเสียโอกาสในการขายให้ลูกค้า เป็นการเปิดช่องให้คู่แข่งขันและสูญเสียลูกค้าไป นอกจากนี้ถ้าขาดแคลนวัตถุดิบที่สำคัญ การดำเนินงานทั้งการผลิตและการขายต้องหยุดชะงัก ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจได้ ดังนั้นผู   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  สินค้าคงคลัง, การจัดการสินค้าคงคลัง, บริหารสินค้าคงคลัง,inventory management,stock, safety stock, inventory, การจัดการ invent
ระยะเวลา: วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2552
โดยทั่วไป ผู้ที่จะได้รับตำแหน่งหัวหน้างานแผนกแม่บ้าน เช่น Floor Supervisor มักจะเป็นแม่บ้านที่มีความรู้และมีประสบการณ์การทำงานมาระยะหนึ่ง กลุ่มแม่บ้านเหล่านี้จะทำงานด้านปฏิบัติการได้ดีมาก แต่ในการเป็นหัวหน้างานนั้น ผู้บริหารหรือเจ้าของโรงแรมคาดหวังว่าจะต้องมีทักษะด้านการบริหารในเบื้องต้นเพิ่มขึ้น คือ ด้านการบริหารงานและการบริหารคน นั่นหมายถึง ผู้ใต้บังคับบัญชา ทักษธในด้านการบริหารที่จำเป็น เช่น การวางแผน การสั่งการ การแนะนำ การควบคุมผลการปฏิบัติงาน การสอนงาน และการฝึกอบรม รวมถึงความรู้ในเรื่อ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , บริหารงาน,หัวหน้าแม่บ้าน
ระยะเวลา: เสาร์ที่ 16 - อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2552
ค่าสัมมนาอัตราพิเศษ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ชำระก่อนการสัมมนา (สมาชิก/CPD/TA) 10,700.00 บาท ชำระหน้างานสัมมนา 16,050.00 บาท หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: วันที่ 1 * การวิเคราะห์งบการเงินสมัยใหม่ (Modern Financial Statement Analysis) - ความแตกต่าง งบการเงินแบบใหม่ VS แบบเดิม? -จำนวนงบการเงินที่แตกต่างกันระหว่างห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน VS บริษัทจำกัด VS บริษัทมหาชนจำกัด -เจาะลึกชื่อบัญชีที่สำคัญ และสิ่งที่ต้องระมัดระวังต่อการแปลความหมาย เช่น ประมาณการหนี้สิน เป็นต้น    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , บัญชี , บริหาร
ระยะเวลา: วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2552, วันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2552 , 09.00-16.30 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1 2