หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
หลักการและเหตุผล การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งมีผลให้เกิดความสูญเสียของหน่วยงานมากบ้างน้อยบ้างตามแต่เหตุการณ์ ทั้ง ด้านบุคลากร ความเสียหายของทรัพย์สิน ตลอดจนผลกระทบถึงกระบวนการผลิต ดังนั้นการที่หน่วยงานใดจัดให้ มีระบบการค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์รองรับเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะ สามารถค้นหาสาเหตุที่แม้จริงของปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สามารถขยายผลจนถึงการป้องกันและควบคุมความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , อุบัติเหตุ,างแผน, ระบบการรายงาน
ระยะเวลา: เสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1