หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ 08.30 – 09.00 ทดสอบก่อนการอบรม 09.00 – 12.00 บรรยายทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ - สาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถยก - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถยกแต่ละประเภท - ส่วนประกอบและสัญลักษณ์ต่างๆของรถ - การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเบื้องต้น - การทำงานและระบบส่งกำลังของเครื่องยนต์ - ความรู้เกี่ยวกับก๊าซ LPG และการใช้งาน - การใช้งาน, การชาร์ทและการดูแลรักษาแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า - การหาค่าโหลดเซ็นเตอร์, จุดศูนย์ถ่วงของรถ, ความมั่นคงของรถ, ข้อ <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  โฟล์คลิฟท์
ระยะเวลา:
 
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ วันที่ 1 08.00 – 08.30 ทดสอบภาคทฤษฎีก่อนการอบรม 08.30 – 17.30 1. การอบรมภาคทฤษฎี (7.5 ชั่วโมง) (1.1) ความรู้พื้นฐาน (1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรฯ พ.ศ. 2552 (2) มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย (3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น (4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก (5) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  รถปั้นจั่น
ระยะเวลา:
 
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ วันที่ 1 08.45 – 09.00 ทดสอบภาคทฤษฎีก่อนการอบรม 09.00 – 16.30 (1.1) ความรู้พื้นฐาน (1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรฯ พ.ศ. 2552 (2) มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย (3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น (4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก (5) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ปั้นจั่นเหนือศรีษะ
ระยะเวลา:
 
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ วันที่ 1 08:30 – 08:45 ลงทะเบียน 08:45 – 09:00 ทดสอบก่อนการอบรม 09:00 – 12:15 หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน (ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน (ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค 13:15 – 16:30 หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ก) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ข) การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย วันที่ 2 09:00 <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  จป,เทคนิค
ระยะเวลา:
 
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ วันที่ 1 08:30 - 08:45 ลงทะเบียน 08:45 - 09:00 ทดสอบก่อนการอบรม 09:00 - 12:15 หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ (ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงาน และความปลอดภัยนอกงาน 13:15 - 14:45 หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน (ก) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน ความปลอดภั <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  คปอ
ระยะเวลา:
 
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ วันที่ 1 08:30 - 08:45 ลงทะเบียน 08:45 - 09:00 ทดสอบก่อนการอบรม 09:00 - 12:15 หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน (ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน (ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร 13:15 - 16:30 หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในกา <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  จป,บริหาร
ระยะเวลา:
 
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ วันที่ 1 08:30 - 08:45 ลงทะเบียน 08:45 - 09:00 ทดสอบก่อนการอบรม 09:00 - 12:15 หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ ของหัวหน้างาน (ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 13:15 - 16:30 หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ของ กระทรวงแรงงาน (ข) สาระสำคัญของกฎ <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  จป,หัวหน้างาน
ระยะเวลา:
 
บทแนะนำ หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัตินี้ได้รับการออกแบบเพื่อนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ และมีทักษะการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อ: • กำหนดความสอดคล้องและชี้บ่งพื้นที่ต่างๆสำหรับการปรับปรุง ต่อข้อกำหนดต่างๆของ ISO 14001 และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าใจผลประโยชน์เชิงธุรกิจที่จะได้รับจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) • สามารถดำเนินการตรวจติดตามและจัดทำโครงการดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ • ชี้บ่งพื้นที่ต่างๆเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ISO 14001:2004 Internal Audit
ระยะเวลา: 11/03/15-13/03/15
 
งานสัมมนา จัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 โดยแบ่ง เป็น 2 รอบคือ (รับจำนวนจำกัด) รอบเช้า เวลา 10.00 - 12.00 น. รอบบ่าย เวลา 14.00 - 16.00 น. (สามารถเลือก รอบ ที่ต้องการเข้าฟังได้) จัดโดย บริษัท อีคอมเมิร์ซ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ที่ อาคาร JJ Outlet งานสัมมนานี้ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในการสร้างรายได้ จากการทำธรุกิจนำเข้า-ส่งออก ด้วยเว็บไซต์ Alibaba.com ไม่ว่าท่านจะเคยใช้งานเว็บไซต์ อารีบาบา มาแล้วหรือไม่ก็ตาม ในงานสัมมนานี้ท่านจะได้รับฟังการถ่ายทอดความรู้ ประ <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมมนา Alibaba , งานสัมมนาชี้ช่อง รวยด้วย Youtube Partner Program , งานอบรมสัมมนา ขยายช่องทางสร้างเงินล้านด้วย Facebook
ระยะเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558
 
หากท่านคือผู้หนึ่งที่ (1) อยากขายของหารายได้เสริม แต่ไม่รู้จะขายอะไร ไม่รู้จะหาสินค้าจากไหนมาขาย (2) มีสินค้าอยู่แล้ว แต่ไม่รู้จะขายที่ไหน ไม่รู้จะขายยังไง เริ่มต้นไม่ถูก (3) ขายของอยู่แล้ว แต่ขายไม่ดี ไม่รู้ว่าทำยังไงจึงจะขายดี ขอแนะนำ งานอบรมสัมมนา “ชี้ช่องรวยด้วย การซื้อ-ขายสินค้าผ่านอีเบย์ (ebay.com)” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย งานสัมมนา จัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 โดยแบ่ง เป็น 2 รอบคือ (รับจำนวนจำกัด) รอบเช้า เวลา 9.30 - 12.30 น. รอบบ่าย เวลา 14.00 - 17.00 น. (สามารถเลือก รอ <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ebay,อีเบย์,อบรมอีเบย์,ส่งออก,นำเข้า,สัมมนาส่งออก
ระยะเวลา: 4/10/14
 
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด